ЗВІТНА ДОПОВІДЬ

Про роботу завідувача ЗДО «Пролісок»

За 2021 -2022 н.р.

Заклад дошкільної освіти ( ясла-садок) комбінованого типу «Пролісок» побудовано за типовим проектом.  Заклад працює за 10,5 годинним  режимом  5 днів ( субота,неділя, святкові – вихідні).

Проектна потужність – 124 дитини. Фактичний склад за списком – 143 дитини.

Комплектування дошкільного начального закладу проводиться у відповідності  з нормативно-правовими документами Міністерства освіти та науки України.

Система приміщень дитячого садка відповідає санітарно-гігієнічним вимогам для забезпечення працездатності, правильного фізичного та розумового розвитку дошкільників.

Навчальний процес організовується педагогами з 01 вересня до 31 травня за основним розкладом занять.

З 01 червня до 31 серпня – за літнім розкладом занять.

Аналіз роботи закладу освіти за 2021 -2022 навчальний рік

В 2021 - 2022 навчальному році в ЗДО проводилась чітка, систематична робота, яка забезпечила компетентність дитини, планувалась відповідно вимог Базового компонента дошкільної освіти в Україні, здійснювалась на підставі Базової програми розвитку дитини старшого дошкільного віку " Інтелект України " та програми «Українське дошкілля».

Згідно з основними положеннями Державної національної програми “Освіта. Україна XXI століття” і Закону України “Про дошкільну освіту” формувався зміст роботи дошкільного закладу.

Для цього у дошкільному закладі було створено такі умови:

- у дошкільному закладі традиційно проводилися наради при завідувачеві, круглі столи, методичні тренінги, роботу яких було спрямовано на вирішення питань урахування індивідуально-типологічних особливостей вихованців;

- педагогами розроблені чіткі перспективні плани роботи;

- планомірно проводилась робота щодо покращання матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

- робота з організації освітнього процесу носила науково-методичний і пошуковий характер та була побудована на діагностичній основі.

Педагогічний колектив нараховує 16 педагогів. Із них 11 мають – вищу освіту, 5 – неповну вищу. В дошкільному закладі працює практичний психолог, інструктор з фізичної культури, вчитель-логопед, керівник гуртка. Асистенти вихователя. Дошкільний навчальний заклад працює над вирішенням завдань по формуванню у дітей національної свідомості, вихованню почуття патріотизму через громадянське  та моральне виховання , впроваджуючи в навчально-виховний процес педагогічні ідеї Софії Русової; впроваджує педагогічні інноваційні технології в процес виховання та навчання дітей: -  ідеї гуманістичного виховання  за спадщиною  В.Сухомлинського ( Зборовська О. В.)

- втілення системи Карла Орфа в музичну діяльність дітей   (Біркіна С. І.

- розвиток зображувально-художніх здібностей дітей засобами різноманітних технік (Бордюг Л. А..)

З дітьми проводяться всі види фізкультурно-оздоровчі роботи: гімнастика (ранкове пробудження), щоденні заняття з фізичної культури, спортивні розваги та свята, дні і тижні здоров’я. точковий самомасаж, пальчикова гімнастика, психогімнастика, аромотерапія ,  ходьба по сольовим доріжкам та „доріжкам здоров’я.”

Вихователі на протязі року систематично використовували в навчанні експериментально – дослідницьку діяльність, проблемно – пошукові методи та інші методи і прийоми. Розвиток природних нахилів, здібностей, обдарувань, уяви, фантазії здійснювали на основі широкої інтеграції, охоплюючи різні форми роботи; заняття, самостійну художню діяльність, свята, розваги, гурток, виставки дитячих робіт.

Головним завданням діяльності закладу є створення умов для повноцінного фізичного, інтелектуального та соціального розвитку особистості дитини дошкільного віку в умовах керованого освітньо-виховного процесу. Педколектив продовжує поглиблену роботу з проблеми : професійна компетентність педагогів та модернізація змісту, форм і методів навчально- виховної роботи на засадах компетентнісного підходу.

       Впродовж 2021/2022 н.р. робота методичної роботи ЗДО була зосереджена над вирішенням наступних актуальних питань:

Ø   Організувати роботу педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, шляхом прилучення до здорового способу життя, впровадження оздоровчих технологій в педагогічний процес.                                                                                                       

Ø   Продовжувати роботу по вихованню у дітей патріотизму, ціннісного ставлення до рідної землі та українського народу. 

Ø    Продовжувати  забезпечувати цілісний  підхід  до формування мовно-мовленнєвої компетенції дошкільників, зокрема удосконалюючи різні форми роботи з грамоти.   

Методична робота з педагогічними кадрами у 2021/2022 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ЗДО показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.

Методична робота в ЗДО ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням професійної та особистої зрілості педагогів.

Найважливішою формою підвищення рівня креативності та педагогічної майстерності педагогів була педрада. Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи. Заслуговує на увагу рівень проведення та результативність засідань.

«Формування патріотичної свідомості дітей засобами народознавства»

 (педрада) – метою було підвищити рівень теоретичної підготовки педагогів щодо питань патріотичного виховання дошкільників в умовах сьогодення; розкрити необхідність посилення патріотичного виховання дітей, удосконалити знання педагогів щодо змісту, принципів, закономірностей, методів та організаційних форм патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

Обов’язковою передумовою роботи стала необхідність створення відповідної матеріальної та навчальної бази (добір та розробка ігор, конспектів занять, наочності, обладнання тощо). З цією метою для роботи з дітьми було створено відповідне розвивальне середовище груп:

ü     оформлено український куточок національної та народної символіки, де розміщено герб та прапор України, українські рушники, сорочки-вишиванки, український посуд та іграшки, фотографії визначних місць Городоччини;

ü     оформлено добірку віршів про Україну, Київ, Городок, рідну природу, Батьківщину;

ü     зібрано бібліотечку українського фольклору: народні прикмети, прислів’я, легенди, загадки, заклички, колисанки, народні ігри тощо;

ü     підібрано фонотеку українських пісень;

ü     підібрано та розроблено дидактичні ігри на закріплення знань про рідний край та його природу;

ü     підібрано ілюстрації, плакати, карту України.

Проведена робота дала результати, про що свідчить проведений на основі діагностики моніторинг визначення рівня обізнаності старших дошкільників з теми «Патріотичне виховання» .

В даний час питання морально-патріотичного виховання в ЗДО слід розглядатися як пріоритетні, формування патріотичних почуттів у дошкільників базувати на національній культурі та спадкоємності поколінь.

 «Формуємо мовно-мовленнєву компетентність дошкільників, удосконалюємо різні форми роботи з грамоти» (педрада-круглий стіл)» –яка допомогла педагогам звернути особливу увагу на створення всебічні умови для використання інтерактивних технологій для мовленнєвого розвитку: на заняттях, під час ігрової діяльності та різних режимних моментів, на виховання у дітей національної свідомості шляхом розширення знань про свій родовід та оволодінням багатства рідної мови. Педагоги оновили розвивальне предметно-ігрове середовище новими дидактичними іграми для розвитку рідної мови.

Під час їх проведення були використані різноманітні інтерактивні форми та методи роботи (ділові ігри, ігрові та психологічні вправи, робота в мікрогрупах, анкетування тощо), що сприяло розвитку творчої думки кожного педагога.

Протягом навчального року систематично проводились різноманітні форми інформаційно-консультаційної роботи з педагогами з різних питань організації освітньої діяльності згідно відповідних розділів річного плану. Особливо ефективними та змістовними були семінари:

  «Формування патріотичної свідомості дітей засобами народознавства»,

метою якого було    підвищити рівень теоретичної підго­товки педагогів щодо питань патріотичного виховання дошкільників в умовах сьогодення. Адже виховання  патріотизму – основна із проблем сьогодення, тому використовуючи інноваційні технології патріотичного спрямування, технологію розвитку творчої особистості, педагоги поглиблено працювали по вихованню у дітей патріотизму, ціннісного ставлення до рідної землі  та українського народу.

       «Мовленнєвий розвиток дошкільників як складова готовності до шкільного навчання»,  актуальність даного семінару полягав  у сучасному підході до проблеми розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Педагоги ознайомилися з нетрадиційними методами навчання дошкільнят, які можна застосовувати в освітній діяльності. Проектна діяльність – ось основна форма, широко застосовуються педагогами для успішного розвитку мовлення дитини.

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять та режимних моментів.

Для вирішення річних завдань були підготовлені змістовні консультації для педагогів за темами «Як пом’якшити процес адаптації дітей до дошкільного закладу» (практичний психолог Зборовська О.В.. « Оптимізація взаємодії педагогів з батьками з духовного і патріотичного виховання дошкільників» (вихователь-методист Коваль О.С.), «Навчання дошкільників елементів самострахування під час заняття фізичними вправами» (інструктор з фізкультури Сидоренко І.П.) , «Професійне мовлення педагогів». Вимоги до якості мовлення педагогів дошкільного закладу» (вихователь-методист Коваль О.С.),

« Безпека життєдіяльності дітей - важливий аспект навчально-виховного процесу в ЗДО»

( завідувач  Бобкова Н.Г.

Вихователі в своїй роботі впроваджували елементи новітніх педтехнолігій, інновації. Систематично використовували в навчанні експериментально – дослідницьку діяльність, проблемно – пошукові методи та інші методи і прийоми.

Наприкінці кожного кварталу навчального року, а саме останні тижні листопада, лютого та травня проводяться підсумкові заняття.

Педагогічний процес здійснюється українською мовою кваліфікованими та творчими педагогами. Дошкільний заклад  укомплектовано педагогічними та медичними кадрами, осбслуговуючим персоналом. 

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

Листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку від 19.08.2011р. №1/9-634 визначено, що саме наступність є однією з обов’язкових умов здійснення неперервності здобуття освіти. З метою забезпечення поступового переходу від попереднього вікового періоду до нового, зближення умов виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів, у системі проводилася робота з питання наступності дошкільного закладу та ЗОШ № 4. Вихователі знайомили дітей старшої групи з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про школу. Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.

На виконання Закону України «Про засади державної мовної політики» в ЗДО приділялась увага вивченню української мови. В кожній групі є обладнаний національний куточок, в старших групах – етнографічні куточки з державною символікою, підібрана необхідна література та вироби українського народного мистецтва.

За допомогою введення в повсякденне життя малих жанрів українського народного фольклору підвищилась мовленнєва активність дітей. Діти знають багато українських народних казок, віршів, прислів’їв, приказок, пісень. На високому методичному рівні було проведено відкрите заняття в старшій групі  (вихователь Горбачевська Т.Г.) . «Ми діти твої, Україно!», яке показало, що такі заняття сприяють вихованню у дітей духовності на національному ґрунті, доброзичливості, чесності, взаємоповаги, поваги до культури інших народів, вшанування їх традицій, оберегів.

Використовуючи диференційований підхід, вихователі починали розвивати інтерес у дітей до української мови і культури за допомогою усної народної творчості – невичерпного джерела виховання дитини. Скарбниця усної народної творчості надзвичайно багата. Є в ній і казка і легенда, загадка і лічилка, приказки й прислів'я, скоромовки, чистомовки, колисанки, забавлянки. Вона відображає життя народу його історію, мову, народну мудрість. Через народну творчість дошкільник дістає перші уявлення про культуру та побут свого народу.

Прислів'я та приказки приваблюють дітей яскравою грою слів, барвистістю мови, ритмікою. Часто їх використовують у спілкуванні з дітьми: під час сніданку, обіду, коли дитина виконує трудові доручення неохоче або відмовляється від роботи. Також на прогулянці в різних ситуаціях поповнюються знання і словник дітей прислів'ями і приказками: під час спостережень в природі, праці на ділянці дошкільного закладу, на городі.

В своїй роботі вихователі, часто використовують загадки, які мають багато спільного з прислів'ями та приказками. Тематика загадок різноманітна: про рослинний, тваринний світ, пори року, працю, господарювання, побут і інше. Саме за допомогою загадок збагачується словник дітей. А успішному відгадуванню загадок в давні часі надавалося дуже велике значення: воно було мірилом мудрості і розуму.

На заняттях з народознавства широко використовуються скарб усної народної творчості — казки, легенди та притчі, які містять в собі значний пізнавальний і виховний потенціал і доступні до сприймання дошкільниками. На їх основі дітей ознайомлюють з історією українського народу, його традиціями.

Оволодіти рідної мовою з її барвистими відтінками допомагають дітям і народні ігри («Довга лоза», «Коза-дереза», «День та ніч», «В хороводі були», та інші). Їх проведення супроводжується вживанням різноманітної лексики, багатої на слова, які діти засвоюють у процесі ознайомлення з довкіллям. До того ж, гру для дітей добирають відповідно до теми заняття. Наприклад, тему «Праця дорослих» доповнюють ігри-пісні «А ми просо сіяли», «Мак», до теми «Народні обряди та традиції» - «Подоляночка» і інші.

Паралельно з проведенням роботи щодо виховання у дітей інтересу до української мови та володіння нею постійно проводиться робота з патріотичного виховання дітей: формування патріотичної свідомості, почуття любові до України, пошани до видатних вітчизняних діячів, готовності до виконання громадянських обов’язків. 

Суверенній Україні потрібні громадяни, які мають глибоко усвідомлену життєву позицію, налаштовані патріотично й водночас толерантно, з повагою ставляться до інших людей, їхніх національних культур, держав. Виховати таку генерацію українців можливо лише за умови поєднання сучасної системи виховання і української етнопедагогіки. Тому вважаємо, що перед сучасним вихователем, що виконує соціальне замовлення батьків, стоїть завдання активно впроваджувати в освітньо-виховну роботу з дітьми основи патріотичного виховання, яке базується на витоках українського народознавства.

Наша українська державна символіка має особливе значення для виховання патріотизму у дітей дошкільного віку. Тому на заняттях дітей знайомлять з державними символами (Гербом, прапором, Гімном). Паралельно з цим даються знання про народні символи та національну символіку, що розвивалися й усталювалися упродовж століть (український віночок, рушник, вишиванка, верба, калина, барвінок та інше).

Також на заняттях діти були ознайомлені з правами та обов’язками, зі змістом статей Декларації прав людини, Конвенції про права дитини, вихователі груп допомагають в ігровій формі запам`ятовувати основні поняття, що в основі прав людини лежать головні потреби всіх людей .

Народні звичаї, традиції, обряд і пісня – потужна знаково-символічна система, яку, як код, передавали з покоління в покоління, знання про людину в ньому, про головні цінності і святині нації. Традиційними вже стали проведення обрядових свят. Обрядові свята відповідають кожній порі року. Готуючись до свята Різдва Христового, діти вивчають щедрівки, разом з вихователями виготовляють Зірку, прикрашають музичну залу та групи (старші груп  вихователі Бордюг Л.А та Горбачевська Т.Г.). Дітей знайомлять з обрядом Багатої куті. Спільна підготовка свята об’єднує, ріднить, звеселяє, поглиблює почуття любові до минулого та сучасного країни. Перед Великоднім святом дітей знайомлять з таким народним мистецтвом, як писанкарство (вихователь Зборовська О. В. ): звідки воно походить, чому розписують саме яйця (символ зародження життя), що означають елементи візерунків на писанці та інше.

Як на заняттях, так і в повсякденному житті дітей знайомлять з народним мистецтвом, з побутом нашого народу. Найбільш поширеним мистецтвом в Україні є вишиванка. Кожна жінка вкладає в неї частину своєї душі. Зараз не часто побачиш у міській оселі вишитий рушник чи сорочку, тому вихователі допомагають малятам побачити типовість мотиву і своєрідність орнаменту візерунка на рушнику, його зв`язок з природою, з побутом і життям українського народу (вихователь-методист, Коваль О.С.).

Неоціненна роль в ознайомленні дітей з творами національно-прикладного мистецтва належить народній іграшці та національному посуду. На заняттях та поза ними використовується національна іграшка і як зацікавлюючий (сюрпризний) момент, і як основний об’єкт розгляду, що допомагає дітям збагачувати словник новими назвами та розвиває їх активну мову (вихователь Зборовська О.В., Горбачевська Т.Г.).

Діти дізналися чимало цікавого про рідній край, рідне місто, його історію, традиції. Із задоволенням слухали легенди про історичне минуле нашого краю, самостійно складали свої розповіді. Поширилися знання дошкільників про пам’ятні місця, архітектурні споруди, вулиці та парки міста. Діти дізналися про шановних та почесних людей – талановитих і працелюбних містян, які  багато корисного зробили для нашого міста, країни.

 Гурткова робота в ЗДО є дієвою формою організації дитячої життєдіяльності і становить невід'ємну частину освітнього процесу.

Раціональний підхід до складання тижневого розподілу занять дає змогу виокремити декілька днів тижня для гурткової роботи. Діти мають можливість обирати заняття за власними уподобаннями, здібностями.

Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлюється належним програмно-методичним забезпеченням. Робота гуртка будується за авторським перспективним планом, складеним їх керівником на основі власних доробок, запозиченого перспективного педагогічного досвіду, освітніх інновацій ( керівник гуртка – Кравець Н.В).

Належну увагу адміністрація закладу приділяла виконанню Закону України «Про охорону праці». Між адміністрацією та профспілковим комітетом раз у п’ять років укладається колективна угода з охорони праці з метою укріплення трудової дисципліни в дошкільному навчальному закладі, сучасної організації праці, раціонального використання робочого часу, високої якості праці, підвищення відповідальності працівників та виконання посадових обов'язків. Два рази на рік на профспілкових зборах заслуховувався аналіз її виконання. Ознайомлення працівників дошкільного закладу з директивними документами щодо охорони праці носили системний характер, були затверджені Правила внутрішнього трудового розпорядку ЗДО «Пролісок».

 З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства та запобігання випадкам дитячого травматизму і дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків у ЗДО проводилась відповідна робота щодо запобігання травматизму та збереження життя і здоров’я дітей.

Протягом навчального року адміністрація забезпечувала здійснення санітарно-гігієнічного режиму в ЗДО, контролювала дотримання санітарних правил, домагалась постійного утримання в чистоті приміщень та систематичного очищення території від сміття, опалого листя, сухостою, слідкувала за очищенням від снігу проїздів, проходів до будівель, забезпечувала справність зовнішнього освітлення, суворо дотримувалась протипожежних вимог під час проведення свят. Проводилась ревізія будинку ЗДО та підсобних приміщень з метою попередження виникнення пожежі від замкнення електропроводки. Обстежувалось обладнання та засоби пожежогасіння у навчальному закладі. Цього року наш заклад обладнали пожежною сигналізацією, крім того, управління освіти забезпечило повним комплектом необхідних засобів пожежогасіння. Протягом осінньо-зимового періоду заборонялось використання нагрівальних приладів відкритого типу, а також підключення масляних радіаторів через подовжувач.

Адміністрацією, педагогічним колективом проводилась певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу: у відповідності до вимог велась документація, своєчасно видавались настановні та підсумкові накази, стан роботи з даних питань розглядався на нарадах, призначались відповідальні за роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму; проводились вступні, первинні, цільові та позапланові інструктажі та практичні тренінги по евакуації на випадок пожежі.

Помічники вихователів суворо дотримувались правил збереження миючих та дезінфікуючих засобів, правил миття посуду, графіка прибирання приміщень. При відсутності дітей проводились протягові провітрювання. Суворо дотримувались вони правил одержання та роздачі їжі. Своєчасно вилучали  з обігу битий та надщерблений посуд. Проводили заміну постільної білизни один раз в 10 днів, рушників та серветок - по мірі їх забруднення.

Працівники харчоблоку неухильно дотримувались правил особистої гігієни, здійснювали правильну гігієнічну обробку продуктів, виконували технологію приготування їжі.

Завгосп ЗДО, Комісаренко О.В. слідкувала за станом меблів, обладнанням, своєчасно виявляла неполадки та забезпечувала ремонт обладнання. Своєчасно забезпечувався ЗДО миючими, чистячими та дезінфікуючими засобами на протязі навчального року, а також засобами індивідуального захисту під час пандемії.

На нараді при завідувачі розглядалась проблема безпеки життєдіяльності дитини. Для вихователів проведені консультації, бесіди, практичні заняття та тестування з даного питання на теми: «Проведення тижня безпеки в ЗДО», «Вогонь – друг чи ворог. Перша допомога при опіках», «Допомога при травмах дітям», проведено бесіди з вихователями для визначення рівня обізнаності педагогів щодо безпеки життєдіяльності вихованців.

Протягом року вихователі систематично здійснювали контроль за маркуванням меблів та їх відповідністю зросту дітей. Перед виходом з дітьми на прогулянку старанно оглядали прогулянкові майданчики, очищували їх від зайвих речей. Ігрове обладнання на майданчиках та спортивне обладнання на спортивному майданчику використовувалось дітьми лише за доглядом вихователя. Вихователі в групах створили куточки, виготовили макети, дорожні знаки, атрибути для сюжетно-рольових і рухливих ігор з безпеки життєдіяльності.

Відповідно до річного плану роботи ЗДО протягом року проводилася ретельна робота з дітьми по запобіганню дитячого травматизму: в кожній групі обладнано куточок Безпеки, проводилисть «Тижні безпеки дорожнього руху», та «Тиждень БЖД». Протягом року проведені безліч занять у групах з питань ознайомлення дітей з правилами безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, навчання дітей безпечної поведінки в оточуючому середовищі. Проводились цікаві колективні перегляди за темами: «Дружній малечі про безпечні речі» (вихователь Байдур О.А.), «Ще раз про вогонь…» розвага «Юні пожежники», «Ярмарок здоров’я», лялькові вистави: «Колобок по-новому», конкурс «З вогнем не жартують».

Систематично проводилася робота з даного питання з батьками вихованців: оформлені папки-пересувки, поради батькам на сайті закладу «Щоб не сталося лиха», та «Правила поведінки дітей під час літнього відпочинку (на воді, на дачі, у лісі, на морі, на дорозі)», розміщено консультативні матеріали, малюнки дітей та спільні творчі роботи з даних питань. На батьківських зборах розглянути такі питання як «Небезпека на вулиці», «Один вдома», «Обережно, гриби», «Правила пожежної безпеки» та інші.

Все це призвело до того що, протягом 2021/2022 навчального року не зафіксовано жодного нещасного випадку, що стався з учасниками навчально-виховного процесу.

Збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей, формування в них свідомого ставлення до власного здоров’я є одним з основних завдань роботи дошкільного навчального закладу.

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний  контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.

Управлінська робота з організації медико-педагогічного контролю в ЗДО здійснюється у відповідності з вимогами Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі від 27.08.2004 р. №1/9-438.

Протягом навчального року медичними працівниками та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 77% до 95%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах.

Підсумковий моніторинг результативності роботи педагогів засвідчив, що в  педагогів ЗДО не достатньо знань щодо врахування даних показників під час організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо. Тому з даного питання планується провести педагогічний всеобуч та залишити на контролі вихователя-методиста.

 На реалізацію завдань фізичного розвитку дітей дошкільного віку проводилося обстеження рівня розвитку основних рухів вихованців, з допомогою якого вдалося продіагностувати якісні й кількісні зрушення в розвитку основних  рухів дошкільників.

Однак організація роботи з фізичного виховання потребує вдосконалення. Про це свідчить наявність значної кількості дітей з дисгармонійним фізичними розвитком, а також із недостатнім розвитком основних рухів та фізичних якостей. Фіксується досить високий відсоток дітей, які часто хворіють на респіраторні інфекції та мають хронічні недуги.

Недостатній фізичний розвиток і низька фізична підготовленість дошкільнят здебільшого пояснюється зниженням їхньої рухової активності

Для усунення недоліків було внесено пропозиції:

 1. Створювати простір заданих і вільних середовищ, що спонукає дитину до розгортання самостійних видів рухової активності.
 2. Створювати умови для поновлення, видозмінювання  і мобільності ігрових зон. Поповнити ігровий матеріал для розгортання рухливих ігор. Використовувати в роботі більше ігор та вправ з атрибутикою
 3. Підвищувати рівень планування самостійної рухливої діяльності дітей протягом дня.

В дошкільному закладі діти забезпечені постійним медичним обслуговуванням.

Медичне обслуговування вихованців здійснюється медичною сестрою старшою

Кріпчак О. І. та лікарем-педіатром Левандою В.О.  Медичний кабінет обладнаний необхідними меблями, забезпечений медичними препаратами.

В дошкільному навчальному закладі створені належні умови для проведення медико-профілактичних і оздоровчих заходів. План медико-профілактичної роботи включений до Річного плану роботи дошкільного навчального закладу.

Вакцинація дітей в навчальному закладі не проводиться, видаються направлення на  щеплення в дитячу поліклініку. Результати роботи аналізуються та використовуються для подальшої роботи: складання плану щеплень, корекції харчування для дитини, пересаджування дітей відповідно до стану зору, роботи з батьками, працівниками.  Медична сестра ознайомлює батьків з видом щеплення та виписує направлення до дільничного педіатра на огляд, з метою подальшої вакцинації або відмови батьків. Звіти про проведення профілактичних щеплень надаються  в дитячу поліклініку.

Антропометричні вимірювання та оцінка фізичного розвитку дітей проводяться в установлені строки:  дітей раннього віку – 1 раз в місяць,  дітей дошкільного віку – 1 раз в квартал, про що робляться записи в Журналі антропометрії та медичній картці дитини (ф. 0-26). Диспансерний огляд дітей, які знаходяться на обліку проводиться у дитячий поліклініці дільничним педіатром.

З профілактичною метою, планомірно, проводяться огляди дітей на педикульоз та коросту. Медична сестра старша виконує такий огляд 1 раз на тиждень в кожній віковій групі. Окрім того,  контролює щоденні огляди, проведені вихователями груп, та зроблені ними записи в Журналі оглядів на педикульоз та коросту. 

Облік захворюваності в навчальному закладі ведеться на підставі довідок

лікаря про захворювання дитини. В Журналах соматичних захворювань, інфекційних захворювань, медичних картках дітей ведуться  записи з огляду на час відсутності дитини в ЗДО. Аналіз захворюваності проводиться щоквартально, підсумок підводиться за рік та узагальнюється наказами завідувача по закладу.

 Результати аналізу захворюваності та ведення профілактичної роботи заслуховуються на виробничих нарадах, засіданнях ради ЗДО, нарадах при завідувачі, батьківських зборах та під час звіту завідувача. В загальному відвідування дітьми закладу у 2021 році становить 49,8%. Щомісячно  проводиться аналіз причин відсутності дітей. У більшості випадків – це безпричинне відвідування., карантинні умови. Причинами пропусків є:  низька платеспроможність батьків, перебування у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ЗДО. Педагогічному колективу слід працювати над підвищенням відсотка відвідуваності дітей.

Медпрацівник проводить санітарно-просвітницьку роботу,  форми й теми різноманітні, відображають актуальні проблеми. Проводяться бесіди, консультації, виступи на педрадах, батьківських зборах. Ця інформація висвітлена в Журналі обліку з гігієнічного виховання, куточках для батьків, санбюлетні.

Медичні працівники 1 раз на тиждень проводять перевірку санітарного стану приміщень усіх вікових груп, поверхневий огляд медперсоналом проводиться щоденно.

Санітарний лікар, помічник санітарного лікаря проводить планові обстеження навчального закладу, працівники епідеміологічного відділу проводять обстеження відповідно до епідемічних показань. Результатом обстежень є  складені акти, що реєструються у Журналі санітарного стану ЗДО.  

Медичні огляди працівниками проходяться вчасно, старша медична сестра  веде контроль за проходженням медоглядів та фіксує  результати в Журналі проходження медичних оглядів працівниками. 

Медична документація ведеться згідно до номенклатури справ ЗДО, всі журнали оформлені відповідно до вимог.

Терміни подачі звітів та звітної документації в управління освіти, дитячу поліклініку та санітарно епідемічну станцію не порушуються, проводяться своєчасно та достовірно.

Медичне обслуговування здійснюється відповідно до нормативних документів.

 В ЗДО здійснюється щоденний контроль за організацією харчуванням дітей сестрою медичною та завідувачем ЗДО. Результати фіксуються у відповідних журналах контролю за організацією харчування згідно чинного законодавства. На основі результатів контролю проводиться індивідуальна робота з певною категорією працівників. Кожного дня, сестрою медичною старшою ведеться огляд працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання, який фіксується в журналі здоров’я працівників харчоблоку. Систематично контролюється проходження працівниками харчоблоку медичних оглядів, відповідно до чинного законодавства. Планово проводиться контроль за санітарно-гігієнічним станом харчоблоку, технологією приготування їжі, умовами її зберігання і дотриманням термінів реалізації, виконанням норм харчування . Об’єм та частота завозу продуктів харчування та продовольчої сировини регулюються в залежності від терміну їх реалізації та кількості дітей і завозяться в заклад на протязі дня. Бракеражною комісією дошкільного навчального закладу здійснюється постійний контроль за постачанням продуктів харчування. Продукти харчування надходять до навчального закладу разом із супровідними документами, які свідчать про їх безпечність, якість, ґатунок, категорію і дату виготовлення. Термін реалізації визначається підприємством, постачальником, тому продукти харчування з обмеженим терміном реалізації (молоко, кисломолочні продукти, м'ясо, риба, тощо) реєструється в журналі «Журнал бракеражу сирих продуктів», де обов’язково фіксуються дати та час останнього терміну реалізації.

Комірник та сестра медична старша ведуть суворий облік продуктів харчування, який фіксується у «Книзі складського обліку», де вказується дата їх надходження, постачальник тощо. Комірник дотримується термінів реалізації продуктів, планує своєчасне забезпечення основними продуктами харчування на два дні, здійснює їх видачу на харчоблок згідно меню.

Безпека і якість продуктів харчування та продовольчої сировини залежить від умов їх зберігання, у тому числі від температури, вологості. Комора на харчоблоці, де зберігаються продукти харчування, мають достатню вентиляцію, суха. Стан овочів при зберіганні контролюється 1-2 рази на тиждень.

Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів сестра медична старша веде «Журнал обліку виконання норм харчування». На підставі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз якості харчування, а при необхідності – його корекція. При невиконанні норм харчування з метою подальшої корекції харчування проводиться розрахунок основних інгредієнтів їжі у раціонах харчування дітей відповідно до таблиць хімічного складу та енергетичної цінності деяких продуктів харчування.

Сестра медична старша ЗДО контролює виконання меню і якість страв, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед персоналу та батьків з питань раціонального харчування, особливо в оздоровчий період, дає оцінку ефективності харчування, проводить заняття з персоналом з питань гігієни харчування, профілактики харчових отруєнь і групових гострих кишкових інфекцій.

Кухар закладу відповідає за високоякісне і своєчасне приготування їжі та дотримання технологічних вимог: кулінарна обробка продуктів повинна максимально зберігати харчову цінність, сприяти засвоєнню їжі, надавати їй приємного зовнішнього вигляду, смаку і запаху. Мікробне забруднення продуктів, що виникає при їх первинній обробці, ліквідується наступною термічною обробкою.

Особлива увага в технології приготування приділяється приготуванню їжі для дітей раннього віку (тушкування та додаткова обробка страв). Висока температура сприяє знищенню мікроорганізмів та забезпеченню бактеріологічної безпеки готових страв. Включення до асортименту нових продуктів та страв проводиться тільки за умови отримання позитивного висновку МОЗ України.

Завідувач, сестра медична, вихователі груп дошкільного закладу проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо організації харчування у сім’ї. Домашнє харчування має доповнювати раціон дитячого садка. Питання раціонального харчування дітей включається у тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, розглядається на загальних зборах колективу, виробничих нарадах, висвітлюється в інформаційних куточках . Для отримання інформації батьками про харчування дітей в закладі, в інформаційних куточках груп та харчоблоку щодня розміщується меню. 

Затверджені натуральні норми харчування виконуються в середньому на 93%.

Аналіз реалізації виконання норм основних продуктів є підставою стверджувати наступне:

-  заявки постачальникам подавались вчасно;

-  меню писалось згідно з картотекою блюд та перспективним двотижневим меню;

-  всі продукти доставлялись від постачальників з відповідними документами (ветеринарні довідки, сертифікат якості продуктів);

-  проводилась заміна відповідно до таблиці заміни продуктів.

          Облік виконання грошових норм продуктів харчування протягом року вівся по накопичувальній  відомості кожного місяця.  Продукти харчування, що постачаються в заклад,  мають сертифікати якості та відповідності. Ціна продуктового набору на день складає 40 грн. В літній період  раціон дітей поповнюється  свіжими овочами та соками: це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

   На постійному  особистому контролі тримаємо оплату за харчування. Практично, у нас немає заборгованості по батьківській оплаті. Вихователями усіх  ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома.  

На початок року було складено та надано до управління освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з       багатодітних сімей отримували харчування – з 50% знижкою,  діти,   батьки яких  є  учасниками  АТО – 50% знижкою, діти з малозабезпечених сімей, діти-інваліди та тї, що находяться під опікою користуються 100% пільгою.

Як завідувач, у своїй діяльності я керувалась Статутом закладу дошкільної освіти «Пролісок», Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками завідувача, законодавством України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника ЗДО.

Я, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.

 У дошкільному навчальному закладі ведеться робота по моральному та матеріальному стимулюванню педагогічних працівників.  та обслуговуючого персоналу. При отриманні щорічної основної відпустки педпрацівники та обсуговуючий персонал отримують, крім відпускних  -  оздоровчі в розмірі місячного посадового окладу.  Працівникам, які перебувають на лікарняних, виплачують кошти за рахунок фонду та закладу. На протязі року підвищилася заробітна плата, як у педагогів, так і в обслугову.чого персоналу. Всі педагогічні працівники отримують доплати за вислугу років та категорію,  20% за престижність професії. Всі працівники являються членами Профспілки управління освіти і завдяки цьому двоє працівників отримали грошову допомогу через складні сімейні обставини ; Байдур О.А. – 2000 грн., Коропок Ю.В. – 1500 грн. Юбіляри нашого закладу, Бобкова Н.Г., Комісаренко О.В. та Русан Л.М. також разом з Грамотами отримали грошову винагороду.

Робота дошкільного закладу направлена на виховання гармонійно розвиненої дитини, створення сприятливої атмосфери, в якій розкриваються здібності дітей. Дошкільний заклад забезпечує формування громадянської особистості своїх вихованців, що поєднує в собі розвинену моральну і правову культуру. В результаті роботи дорослі і діти усвідомлюють, що кожна людина має право на життя, охорону здоров'я, рівність з іншими людьми, честь і гідність. Педагогічним колективом систематично спрямовуються зусилля на пошук та впровадження нових форм і підходів до організації правовиховної роботи з дошкільнятами та їх батьками, забезпечується творчий та конструктивний підхід до організації такої роботи, накопичується певний позитивний досвід, розробляються методичні рекомендації.

Робота практичного психолога проводилася за такими напрямками:

 1. Адаптація дітей до умов ЗДО.
 2. Діагностична робота.
 3. Розвивально-корекційна робота з дітьми, особливо з дітьми «групи    ризику», дітьми з ООП.
 4. Психологічна просвіта педагогічного колективу.
 5. Індивідуальне та групове консультування батьків.
 6. Соціально-психологічна готовність дитини до школи.

Робота проводилась у тісній взаємодії з вихователями груп та батьками вихованців.

     Діти, в яких не сформовані відповідно до віку комунікативні, ігрові навички, навички самообслуговування, які мають проблеми з частими захворюваннями, адаптуються значно важче і болісно. У таких дітей спостерігається негативна реакція на нові умови, спостерігається напруження всіх сил організму, ці діти відчувають емоційний дискомфорт, безпорадність, тривогу. Також діти, які адаптуються складніше, частіше глибоко хворобливо прив’язані до матусь. З метою вивчення рівня розвитку обдарованих та здібних дітей старшого дошкільного віку проводилась методика «Домалюй малюнок».

Одним із напрямків роботи в  навчальному році було визначення рівня психологічної готовності дітей старшого віку до навчання у школі.    Готовність дітей до навчання у школі визначалася за допомогою комплексу методик, спрямованих на визначення інтелектуального рівня, емоційно-вольової готовності, рівня біологічної зрілості,  фонематичний слух та словник дитини.

Практичним психологом (Зборовською О.В. була проведена корекційна робота з дітьми, а саме:  корекційно-розвивальна робота «Психологічна готовність дітей старшого віку до навчання у школі». У цій корекційно–розвивальній програмі використано такі методи:

 • дидактична гра;
 • методи усвідомлено-логічного типу, що засновані на використанні основних операцій мислення, класифікації, узагальнення, порівняння;
 • комбіновані запитання;
 • знаходження внутрішніх ресурсів (розв’язання проблемних, нестандартних ситуацій)

Корекційно-розвивальна програма спрямована на розвиток усіх психічних процесів дитини; формування позитивної навчальної мотивації у дітей 5-6 років; виховання культури ділового спілкування дитини з дорослими та однолітками.

Однією із задач у роботі з дітьми було вивчення рівня нервово-психічного  розвитку дітей раннього віку.

В результаті проведеної корекційно-розвивальної роботи можна зробити наступні висновки: відбулася корекція та усунення проблем у дітей, відбулося подолання проблем розвитку особистісної та комунікативної сфер у дітей, нормалізація емоційного стану, позитивні зміни у розвитку когнітивної сфери, схильність до експериментування, дослідництва, самоконтроль.

Проводилась цілеспрямована корекційно-розвивальна робота з дітьми з особливими потребами, спрямована на специфічну допомогу цим дітям; подолання негативних емоційних станів, розвиток позитивної моделі поведінки.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме: засідання педагогічної ради, колективні перегляди занять та режимних моментів (жовтень-квітень), консультації (щомісяця), та індивідуальні консультації (вересень, грудень, лютий), тематичні тижні: «Безпеки життєдіяльності дітей»(жовтень). Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи. Всі педагоги вчасно, згідно графіка, проходять курси підвищення фахової кваліфікації, а потім проводимо атестацію на підтвердження відповідності встановленій категорії.

На педрадах аналізуємо роботу вихователів, пропонуємо досвід кращих, даючи відкриті заняття для своїх же педагогів. Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань педагогічних працівників системи дошкільної освіти міста, курсів підвищення кваліфікації при інституті. Цього навчального року підвищили свій фаховий рівень на курсах сім педагогів нашого закладу. Важливим завданням нашого колективу було і залишається виховання у дітей, батьків та кожного із нас усвідомленого ставлення до необхідності вести здоровий спосіб життя та зміцнення власного здоров’я та можливості реалізувати кожною дитиною свого природного фізичного потенціалу. Для цього працюють успішно і якісно всі педагоги з дітьми, а також вироблена і втілюється ціла оздоровча система – це:

 • ранкова гімнастика
 • фізкультурні заняття
 • фізкультхвилинки під час занять
 • імунна гімнастика перед початком всіх занять
 • загартовуючі процедури після сну
 • прогулянки
 • рухливі ігри
 • ми вітамінізували дитячу страву вітаміном «С», як цього вимагає «Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних закладах».

Не тільки фізичний розвиток, але й розвиток творчих, індивідуальних здібностей дітей та формування цілеспрямованої особистості є важливим завданням для нашого колективу, про що свідчить високий рівень проведення свят та дитячих ранків, виступів наших дошкільнят перед батьками та громадкістю. На протязі року були проведені розваги народознавчого змісту: «Свято Калити», «Щедрий вечір, добрий вечір», «Стрітення», «Великоднє свято», - де діти вправлялися і отримували практичні знання про народні звичаї та обряди.

   Діти всіх груп разом з батьками готували матеріали до тематичних виставок, які оформлялися в групах, у Світлиці та в музичному залі: «Свято квітів», «Осінній ярмарок», «Новорічна казка», «Свято Великодня».

А у дошкільному закладі на протязі року проводився «Тиждень безпеки дорожнього руху», «Тиждень пожежної безпеки», «Я вдома сам» - всі ці заходи направлені на закріплення знань дітей про правила поведінки в різних життєвих ситуаціях, на розвиток їх природніх задатків, як фізичних, так і художньо-естетичних.Трудова дисципліна в ЗДО грунтується на свідомому і сумлінному виконанню працівниками своїх трудових обовязків, що є необхідною умовою організації ефективної праці і проведення навчального процесу. Ще раз слід підкреслити, що саме створення належних умов для безпечного та комфортного перебування дітей у закладі, у спільній взаємодії батьків та працівників закладу, сприяло успішній результативності проведення навчально-виховної діяльності з дітьми, охороні та зміцненні здоров’я дітей, попередженню травмування дітей тощо.

Таким чином, аналіз роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що освітній процес здійснювався за пріоритетними напрямками згідно річного плану на протязі всього навчального року, так і його принципи, як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність дотримуються. Висока якість дошкільної освіти свідчить про раціональну організацію режиму життя дітей, чергування навчальної з іншими видами розвивальної діяльності.

 Але на сьогодні в дошкільному закладі є ще ряд невирішених проблем. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу засвідчує, що поряд з успіхами в роботі є і недоліки, які необхідно вирішити в новому навчальному році.

Таким чином, діяльність дошкільного навчального закладу  у 2021-2022н.р. була спрямована на виконання законодавчих актів щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення і отримання публічної інформації, надання конкретної допомоги заявникам у вирішенні питань, прийняття заходів з дотримання і захисту законних інтересів громадян.

            Висловлюємо Вам щиру подяку за підтримку діяльності дошкільного навчального закладу. Від щирого серця дякуємо вам за підтримку, розуміння та усвідомлення складності сучасного життя. Запрошую Вас, в подальшому будувати наші відносини на основі поваги, партнерства, доброзичливості,  шукати шляхи порозуміння і взаємодії.

 

 

Завідувач ЗДО__________Надія Бобкова