ПОЛОЖЕННЯ

Про гурткову роботу в ДНЗ «Пролісок».

 

  1. 1. Загальні положення

1.1. Гурткова робота в закладі дошкільної освіти (далі ДНЗ) є додатковою організаційною формою освітнього процесу.

1.2. Положення про гурткову роботу (далі Положення) розглядається та схвалюється на педагогічній раді та затверджується наказом по ДНЗ.

  1. Мета і завдання гурткової роботи.

2.1. Мета гурткової роботи: - виявлення, підтримка та розвиток обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільного віку; - забезпечення персонального шляху реалізації особистісного потенціалу вихованців; - проектування індивідуального освітнього маршруту дитини; - реалізація інваріантної складової Базового компоненту дошкільної освіти за одним чи кількома пріоритетними напрямами освітньої діяльності; - реалізація варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти;

  1. Основні напрями і форми діяльності гурткової роботи

3.1. Основні напрями гурткової роботи: - дослідження освітньої ситуації в ДНЗ; - аналіз природних нахилів, здібностей, обдарованості вихованців ДНЗ; - вивчення соціального замовлення батьків; - організація предметно-розвивального середовища для здійснення гурткової роботи, ефективної організації життєдіяльності дітей; - аналіз підвищення якості освіти засобами організації гурткової роботи в ДНЗ.

3.2. Основні форми гурткової роботи: - різновиди форм освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку (спеціальні заняття, інтегрована освітня діяльність, ігри, самостійна творчість та індивідуальна робота).

  1. 4. Організація гурткової роботи

4.1. Гурткова робота здійснюється на базі ДНЗ.

4.2. Освітня діяльність в рамках реалізації гурткової роботи здійснюється під час організації життєдіяльності дітей в груповому приміщенні або в спеціально обладнаному приміщенні. 4.3. В приміщенні, в якому здійснюється гурткова робота, створюється предметно-розвивальне середовище для інтенсивного розвитку дітей у відповідності до обраного виду діяльності.

4.4. Зміст гурткової роботи відображають у річному плані роботи та узгоджують із Базовим компонентом дошкільної освіти.

4.5. Діти, охоплені гуртковою роботою, виявляють добровільне бажання щодо участі в освітній діяльності.

4.6. Гурткова робота проводиться відповідно до програми, затвердженої на засіданні педагогічної ради ДНЗ, плану роботи гуртка (затвердженого директором).

4.7. Час та періодичність проведення різновидів освітньої діяльності в рамках гурткової роботи визначається розкладом роботи гуртка та групи (затверджених наказом директора ДНЗ).

4.8. Наповнюваність груп для гурткової роботи встановлюється директором ДНЗ залежно від профілю та можливостей організації навчально-виховного процесу.

4.9. Ефективність діяльності гуртка оцінюється за результатами контролю з боку адміністрації ДНЗ, моніторинговими даними.

4.10. Керівник гуртка звітує про перебіг гурткової роботи перед педагогічним колективом на педагогічній раді.

4.11. Директор ДНЗ звітує про результати та досягнення гурткової роботи в ДНЗ перед батьківською громадськістю.

  1. Права та обов’язки педагога, який здійснює гурткову роботу (Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2013 № 665. Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» від 18.09.2014 № 1/9-473.)

5.1. Педагог, який здійснює гурткову роботу зобов’язаний: - планувати, організовувати та здійснювати освітню та організаційно-масову роботу гуртка; - здійснювати набір вихованців до гуртка на основі їх інтересів та потреб; - забезпечувати збереження контингенту, обираючи індивідуальні маршрути розвитку дитини; - виявляти здібності вихованців та сприяти їх розвитку; - надавати практичну допомогу вихованцям в оволодінні вміннями та навичками з обраного виду діяльності; - створювати безпечні умови організації освітньої діяльності; - обирати ефективні форми, методи та засоби освітньої роботи; - надавати кваліфіковану консультаційну та практичну допомогу батькам дітей, які охоплені гуртковою роботою; - брати участь у роботі педагогічної ради ДНЗ; - виконувати посадові інструкції, інструкції з охорони праці, правила внутрішнього трудового розпорядку ДНЗ та інші правила, які регламентують діяльність ДНЗ; - постійно підвищувати свій професійний рівень, займатись самоосвітою; - звітувати перед педагогічним колективом про перебіг гурткової роботи у встановлені терміни; - вести необхідну документацію за встановленою формою та забезпечувати її зберігання; - забезпечувати збереження обладнання, устаткування, інвентарю.

5.2. Педагог, який здійснює гурткову роботу має право: - використовувати методики навчання і виховання, програми та посібники відповідно до напряму роботи гуртка; - вносити пропозиції до плану роботи закладу; - приймати участь у створенні відповідних умов здійснення гурткової роботи; - брати участь у методичних об’єднаннях та науково-методичних заходах; - поширювати досвід роботи ДНЗ з гурткової роботи на методичних заходах різного рівня; - публічно презентувати педагогічні ідеї, авторські напрацювання щодо організації гурткової роботи.

  1. Документація .

6.1. Документи, що регулюють діяльність гуртка: - Статут ДНЗ; - наказ про організацію гурткової роботи в ДНЗ; - положення про гурткову роботу (схвалене на педагогічній раді та затверджене наказом по ДНЗ); - робоча навчальна програма гуртка (затверджена на педагогічній раді); - план роботи гуртка на навчальний рік (затверджений на педагогічній раді); - розклад занять (затверджений директором закладу); - список дітей, охоплених гуртковою роботою; - матеріали контролю за якістю та результативністю гурткової роботи; - звітні матеріали гурткової роботи (за звітний період для педагога, який здійснює гурткову роботу; за підсумками навчального року для директора закладу освіти.

     Гурткова робота в дошкільному закладі є популярною формою організації життєдіяльності і становить невід’ємну частину освітнього процесу. Вона розглядається , як ефективний шлях формування життєво компетентної, творчо спрямованої особистості у контексті своєчасного виявлення інтересів, здібностей і нахилів дітей, розвитку креативності – однієї із базових якостей. Кожен малюк прагне до творчості і руху. Заняття з образотворчого мистецтва розвиває дрібну моторику рук і допомагає розвивати уяву, відчуття кольору та композиції у мистецтві, розвивають її природні задатки. Формування певних задатків тісно пов'язане із загальним розвитком дитини.
     Заняття в гуртку приносить дітям радість, впевненість у собі, допомагає пізнавати себе і світ навколо. Наш дитячий садок винагороджує це прагнення цікавими заняттями, які допомагають кожній дитині виявити і розкрити свої здібності, дізнатися багато нового, а також швидше розвиватися і рости здоровими.
     Заняття проводяться у другій половині дня, враховуючи інтереси дітей та їх батьків.

Gurtok

Гурткова робота в закладі дошкільної освіти «Пролісок» забезпечує можливості щодо вибору діяльності, до якої дитина проявляє зацікавленість, створює необхідні передумови для прояву її природних здібностей. Система гурткової роботи комплексу спрямована на розвиток обдарованості вихованців, їх здібностей, талантів, розвитку творчої особистості, формування естетичного смаку, здорового способу життя, на задоволення потреб дітей та батьків.

gurtok 1     Гурткова робота в є дієвою формою організації дитячої життєдіяльності і становить невід'ємну частину освітнього процесу. На виконання річного плану роботи закладу , згідно пріоритетного напрямку роботи ДНЗ з виховання гармонійної особистості шляхом активізації дитячої творчості, з метою поліпшення навчально-виховного процесу та виявлення творчої обдарованості та креативності у дітей в закладі працює гурток «Умілі ручки».
     Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлюється належним програмно-методичним забезпеченням. Робота гуртка будується за авторським перспективним планом, складеними керівником на основі власних доробок, запозиченого перспективного педагогічного досвіду, освітніх інновацій.

IMG 6363       Розвиток творчих здібностей дошкільника засобами гурткової роботи – одне з важливих завдань дошкільної освіти. Адже проблема своєчасного виявлення інтересів, здібностей і нахилів дітей, формування творчих засад уже з перших років життя дитини нині вкрай актуальна.

       Організовуючи гурткову роботу в закладі, педагоги уникають надмірних навантажень на дітей. Тривалість гурткових занять відповідає вікові дітей і не перевищує встановлених норм для навчальних занять.
       Гурткова робота дарує нашим вихованцям багато яскравих, незабутніх вражень. Радісні переживання піднімають життєвий тонус, підтримують бадьорий настрій дорослих і дітей, спонукають їх на змістовну пізнавальну діяльність. Дитина починає цінувати прекрасне, а, відчуваючи повагу до себе, як рівного, поступово розкривається, і починає творити.