НАКАЗ

 

16.08.2023                  

                                                                                                                                                                                                                   № 32                                                                                          

 

 

Про організацію методичної роботи

у 2023/2024 навчальному році

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,

Базового компоненту дошкільної освіти, Положення про дошкільний навчальний

заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від від 27 січня

2021 р. No 86), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів

(затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 No

234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних

закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від

20.04.2015 No 446), державних програм у галузі дошкільної освіти, Положення

про методичний кабінет закладу дошкільної освіти No 372 від 16 квітня 2018

року, відповідно до Листа МОН України No 1/12038-23 від 14 серпня 2023 року

«Про переліки навчальної літератури та програм, рекомендованої Міністерством

освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2023/2024

навчальному році», Листа МОН No 1/3371-22 від 06.03.2022 «Про організацію

освітнього процесу в умовах військових дій», Листа МОН від 02.04.2022 р. No

1/3845-22 «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на

період дії воєнного стану в Україні», Листа МОН України No 1/12490-23 від

21.08.2023 р. «Про окремі питання діяльності для закладів дошкільної освіти у

2023/2024 навчальному році»

На основі вивчення результативності освітнього процесу, професійних

потреб та інтересів педагогічних кадрів, рівня їх компетентності, враховуючи

діагностичний аналіз, аналіз результатів роботи закладу за 2022/2023

навчальний рік і план роботи на 2023/2024 навчальний рік, з метою сприяння

розвитку інноваційної діяльності у ЗДО, забезпечення інформаційно-

комунікативних зв'язків, організаційного та функціонального оновлення

діяльності методичної служби

НАКАЗУЮ:

 1. Організувати роботу над науково-методичною проблемою закладу

«Створення необхідних умов для досягнення кожним дошкільником рівня

успішності через комплексний підхід оптимальних способів навчання та

виховання дітей, збереження та зміцнення їх фізичного й психічного

здоров’я»

Протягом 2023/2024 навчального року

 1. Організувати методичну роботу згідно з Положенням про методичний

кабінет закладу дошкільної освіти та відповідно до нормативних

документів, які визначають напрямки розвитку дошкільної освіти.

Протягом 2023/2024 навчального року

 1. Активізовувати творчий потенціал педагогів, стимулювати їх

професійний саморозвиток й самоосвіту, залучаючи вихователів, музичних

керівників до оволодіння технологіями психолого-педагогічного

проектування, організації освітньої роботи з дітьми на засадах особистісно-

орієнтованого, діяльнісного інтегрованого підходів і налагодження тісної

взаємодії між дітьми, педагогами і батьками.

Протягом 2023/2024 навчального року

 1. Створити належні умови для здійснення системного підходу до навчально-

методичного забезпечення педагогічного процесу в ЗДО:

4.1. Створити фонди нормативно-правових та інструктивно-методичних

документів, поповнити інформаційно-методичну базу ЗДО

освітніми програмами, навчально-методичними та навчально-

наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і

науки України для використання у 2023/2024 н.р.

Протягом навчального року

4.2. Поповнювати та ефективно використовувати методичний фонд

літератури, аудіо- та відеоматеріалів, електроних та наочних

друкованих засобів навчання, предметної наочності, зразків

моделей планування, організації, проведення освітнього процесу та

інших матеріалів з досвіду роботи педагогів.

Постійно

4.3. Надавати педагогам право вільного вибору тих форм організації

методичної роботи, які максимально враховують їхні потреби,

запити та інтереси.

Постійно

 1. Вважати пріорітетними завданнями на 2023/2024 навчальний рік:
 2. Створення умов для отримання якісної дошкільної освіти зі створенням

безпечного психологічного, фізичного, безбар’єрного середовища для всіх

учасників освітнього процесу.

 1. Розвивати пізнавальний інтерес дітей дошкільного віку засобами ігрових

освітніх технологій; формувати пізнавальний інтерес під час дослідницько-

пошукової діяльності.

 1. Формувати основ патріотичного виховання дітей засобами народознавства.
 2. Спрямувати методичну роботу у 2023/2024 навчальному році на вирішення

таких проблем:

- Модернізація змісту дошкільної освіти та переорієнтація на системний

розвиток особистості кожної дитини.

- Вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя.

- Стимулювання творчого потенціалу педагогів.

- Підвищення педагогічної культури педагогів.

- Вдосконалення педагогічної майстерності.

- Розвиток спеціальних умінь та навичок.

- Формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної

діяльності.

- Реалізація принципу наступності і перспективності між ланками

дошкільною та початковою загальною освітою.

- Створення оптимальних умов для здобуття знань дітьми дошкільного

віку, в тому числі, неохоплених дошкільною освітою.

- Активізація батьків у реалізації основних напрямків розвитку дошкільної

освіти.

- Впровадження в практику роботи закладу дошкільної освіти

інноваційних педагогічних технологій.

- Проведення цілеспрямованої роботи з обдарованими дошкільниками.

- Організація психологічної, методичної підтримки педагогічних

працівників.

- Підтримування потенціалу вихователів та створювання умов для його

розвитку з питань організації дистанційної та змішаної форми освітнього

процесу, психолого-педагогічного супроводу дітей та їхніх батьків в

умовах війни, створення розвивального середовища тощо.

- Створення умов для педагогів щодо обміну досвідом з реалізації

успішних практик організації пізнавально-дослідницької діяльності, виховання

та розвитку дітей у процесі дистанційної/змішаної форми комунікації з

вихованцями.

- Вивчення та поширення досвіду педагогів, зокрема з інших країн

щодо організації роботи з дітьми дошкільного віку під час військових дій.

- Підвищувати власний фаховий рівень з оволодіння цифровими

інструментами для забезпечення якості дошкільної освіти відповідно до

суспільних викликів. Зокрема, за допомогою реєстрації і проходження різних

онлайн-курсів на платформах суб’єктів підвищення кваліфікації.

Протягом 2023/2024 навчального року

 1. Призначити відповідальною за право-освітню та освітньо - виховну роботу з

дітьми, батьками, педагогами вихователя– методиста Коваль О. С.

 1. Коваль О.С., вихователю-методисту:

8.1. Забезпечити ефективну діяльність за такими колективними формами

методичної роботи:

- інструктивно-методичні наради;

- педагогічні ради;

- педагогічні читання;

- теоретичні семінари;

- семінари-практикуми;

- колективні перегляди освітнього процесу;

- методичні об'єднання вихователів дошкільних груп;

- консультації.

За річним планом

8.2. Своєчасно оформлювати ділову документацію вихователя-методиста.

Протягом навчального року

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ_______________Надія БОБКОВА